Naturreservat

Carlsson's Cottage - en känsla av medelhavet

Naturreservat -Ingelstorps mosse

 

Intill denna stuga utbreder sig naturreservatet Ingelstorps mosse. Naturvårdsområdet bildades 1998 av länsstyrelsen. Markerna innefattar 187 ha betad, flack ängsmark med botaniska, zoologiska och markhistoriska värden. Mossen är dessutom belägen i en bygd där nästan all mark är uppodlad. Genom områdets centrala delar går ett fuktigare stråk med flera småvatten och småkärr samt ett större kärrområde. Under vinterhalvåret är även de omgivande låglänta ängsmarkerna delvis vattendränkta.

 

Förr - ett mycket större våtmarksområde

Dagens Ingelstorps mosse är rester av den tidigare vidsträckta våtmarken Hammarsjön. Mossen har under mycket lång tid använts som betesmark och ängsmark. I slutet av 1800-talet grävdes Hammars ränna genom våtmarken, för att torrlägga och skapa mer odlingsbar mark. Under krigsåren på 1940-talet bröts en del torv. Idag är vattnet på väg att återta marken. När våtmarker torrläggs och odlas tillförs syre så att nedbrytningen av det organiska materialet kommer igång, en process som gjort att många utdikade mossar efter en tids odling "sjunkit ihop". Sänkorna efter torvbrytningen bidrar ytterligare till försumpningen.

 

Viktiga rastplats för flyttfåglar

Mossen med omgivande gräsmarker är en mycket viktig fågellokal. Under vårsträcket lockar ängarna till sig stora rastande fåglar - gäss, vadare och änder. På sommaren häckar bland annat storspov och rödbena.

 

Sällsynta växter och djur

Till Ingelstorps mosse är knutet en rad ovanliga och för fuktmarksområden speciella växter och djur. Botaniska värden som orkidéer (ängsnycklar, majnycklar) kan nämnas, liksom de sällsynta lökgamander och pipstäkra. Här finns också de båda sällsynta grodarterna strandpadda och lökgroda.

 

Lökgamander: Förekommer sällsynt på fuktig, öppen, kalkrik mark. Grågröna lökdoftande blad. Blommar med rödvioletta kronblad i juli-september.

 

Pipstäkra: Växer sällsynt i näringsrika grunda vatten. Blommar med små vita flockar under juli-augusti.

 

 

OneWeb 2012 © Copyright